Управни одбор

Проф. др Влада Гашић

Председник Управног одбора

Časlav Mitrović Рођен: 08.10.1975. у Београду
Генерација: 1994. (дипл.инг - Машинске конструкције и механизација)
Остало
образовање:
- Доктор техничких наука: Динамичка интеракција носеће структуре и колица порталних дизалица високих перформанси (2013)
- Магистар техничких наука: Анализа динамичког понашања претоварних мостова за угаљ у термоелектранама (2004).
Катедра: Механизација
Истраживање: Прорачун носећих конструкција машина за механизацију.
Функције: - Председник Савета Машинског факултета Универзитета у Београду
Асоцијације: Инжењерска Комора Србије (лиценца 333), Српско друштво за механику.
Имејл адреса: vgasic@mas.bg.ac.rs

Проф. др Петар Кочовић

Заменик председника Управног одбора

Časlav Mitrović Рођен: 08.03.1959. у Београду.
Генерација: 1977 (дипл.инг – Механизација - транспортне машине)
Остало
образовање:
- 1988, Магистар техничких наука, Производно машинство, тема: Пројектовање систeма за трансформацију технолошких облика
- 1992, Доктор техничких наука, тема: Неуниформни рационални Б-сплајнови и површи и њихова примена на моделирање машиснких делова.
Истраживање: EDVIS- Енергопројект- Енергодата израда софтвера (Б-сплајнови и површи, Солид моделирање, CNC [2Д и 3Д контурна обрада метала]), Израчунавање IQ нације, пројекат: Emotional Data Base Annotation, 3Д штампа, Интернет ствари (ИоТ), Affiliate marketing....
Радно искуство: Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, редовни професор, Digital Dreams – Власник и директор
Функције: - Разне
Асоцијације: - New York Academy of Science од 1998
- IEEE (Insitute for Electrical and Elecrtronics Engineers) од 1988
- АSME (American Society of Mechanical Engineers) од 1989
- Who is Who in the Wolrd (Marquise), 1996-1998
- Who is Who in Serbia (Oxford book) - 2016
Имејл адреса: petar.kocovic@gmail.com

Проф. др Милорад Милованчевић

Časlav Mitrović Рођен: 29.09.1958. у Београду
Генерација: 1977. (дипл.инг - Аерокосмотехника)
Остало
образовање:
- Магистар техничких наука:12.1987. Тема: Изопараметарски елемент и њихова примена на прорачун танких цилиндричних љуски.
- Доктор техничких наука: 21.06.1995. Тема: Статичка и динамичка стабилност анизотропних цилиндричних љуски.
Катедра: Отпорност конструкција
Истраживање: Отпорност конструкција, Статички и динамички прорачун чврстоће, Нумеричке анализе применом методе коначних елемената, Проблеми пројектовања и прорачуна понашања савремених честичних био-разградивих композитних материјала.
Функције: - Декан Машинског факултета Универзитета у Београду ( до 2015. године)
Асоцијације: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, ДОТС - Друштво одржавалаца техничких система, ICAS - International Council of the Aeronautical Sciences, AIAA - American Institut of Aeronautics and Astronautics, ССМ - Српско друштво за механику, ЈАД - Југословенско аерокосмонаутичко друштво.
Имејл адреса: mmilovancevic@mas.bg.ac.rs

Проф. др Радивоје Митровић

Časlav Mitrović Рођен: 11.03.1957. у Лопару, БиХ
Генерација: 1975 (дипл.инг - Термотехника)
Остало
образовање:
- Магистар техничких наука: 1988. Тема: "Анализа утицаја еластичних деформација и унутрашњег радијалног зазора котрљајног кугличног лежаја на расподелу оптерећења на котрљајна тела и носивост"
- Доктор техничких наука: 1992. Тема: "Истраживања утицаја конструктивних и триболошких параметара кугличног котрљајног лежаја на радну способност при великим учестаностима обртања."
Катедра: Катедра за опште машинске конструкције
Истраживање: Конструкција и испитивања котрљајних и клизних лежаја, конструисања машина. Прописи и стандарди у машинству. Учешће на многобројним пројектима, студијама и експертизама на пољу испитивања улежиштења, реконструкцијама термоенергетских постројења, анализама узрока лома, побољашања и унапређења конструкционог решења редуктора, улежиштења итд.
Функције: - Декан Машинског факултета Универзитета у Београду ( од 2015. Године)
- Државни секретар Министарства Просвете и Науке РС (од 2009. године)
- Руководилац Лабораторије за Испитивање Машинских Елемената и Система (ЛИМЕС), Машински Факултет Универзитета у Београду (од 1.1.2009. године)
- Министар за науку и технологију, 2000-2001
Асоцијације: ЈуДЕКО - Југословенско друштво за машинске елементе и конструкције; ДИВК - Друштво за интегритет и век конструкција; Научно технички савет ОСПП, Брно (Чешка) при СЕВ (Организација произвођача котрљајних лежаја); Комисија за методологију при Савезном заводу за мере и драгоцене метале; Експертски тим Савезне владе за хармонизацију стандарда са Европском унијом из области безбедности машина.
Имејл адреса: rmitrovic@mas.bg.ac.rs

Др Милош Воркапић, научни сарадник

Časlav Mitrović Рођен: 12.11.1974. у Косовској Митровици
Генерација: 1993. (дипл.инж. - Ваздухопловство)
Остало
образовање:
- Магистар техничких наука, тема: Модел за унапређење процеса производње трансмитера (2007)
- Доктор техничких наука, тема: Модел за обезбеђење унапређења процеса производње и лансирање новог производа у предузећима малосеријског типа производње на територији Републике Србије (2016).
Истраживање: Истраживање и пројектовање нових техничких решења у релизацији трансмитера; анализа и оптимизација параметара у релизацији нових производа као и готових производа у процесу експлоатације (метролошке карактеристике)
Радно искуство: Универзитет у Београду, Институт од националног значаја, ИХТМ – Центар за микроелектронске технологије
Функције: - Научни сарадник
- Руководилац система квалитета према ISO 9001:2015
Имејл адреса: worcky@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Проф. емеритус др Мирољуб Аџић

Časlav Mitrović Рођен: 17.08.1944. у Зајечару
Генерација: 1965 (дипл.инг - Одсек за саобраћајно машинство - моторизацијска група)
Остало
образовање:
- Магистар техничких наука: 1979.
- Доктор техничких наука: 1982.
Катедра: Катедра за технологију материјала
Истраживање: горива, сагоревања, горионици, система за сагоревање, заштита околине, термоелектране, гасне турбине, горивне ћелије, ракетни и клипни мотори, механизми ерозивног горења чврстих ракетних погонских материја, технологија производње и коришћења ултрабрзих микро-термопарова за истраживања зоне горења чврстих погонских материја, развој флексибилног горионика малих снага са перформансама преко граница стања светске технологије у тој области, развој оригиналног горионика високих перформанси и коморе за сагоревање за микро-гасне турбине.
Функције: - Професор Емеритус
Асоцијације: - редовни члан АИНС од 2007. године,
- члан AIAA - American Institut of Aeronautics and Astronautics
- члан Савезне комисије за стандарде из области прераде нафте при Савезном заводу за стандардизацију,
- Председник је Научног одбора Удружења термичара Србије.
Имејл адреса: madzic@mas.bg.ac.rs

Милорад Радивојевић

Časlav Mitrović Рођен: 01.10.1958. у Београду.
Генерација: 1977 (дипл.инг - Аерокосмотехника)
Oбразовање: Дипломирани машински инжењер
Радно искуство: ЕНИНГ - Енергетика Инжењеринг.д.о.о.
Функције: - Директор
Асоцијације: - SITA - Serbia International Trade Association
Имејл адреса: energetika@ening.co.rs