Управни одбор

Проф.др Небојша Петровић

Председник Управног одбора

Časlav Mitrović Рођен: 06.11.1961. у Врању
Генерација: 1981 (дипл.инг - Аерокосмотехника)
Остало
образовање:
- Магистар техничких наука: 3.09.1993. Тема: Утицај хидрауличког актуатора на синтезу аутопилота уздужне динамике лета авиона
- Доктор техничких наука: 02.12.1997. Тема: Примена активних елемената у компензацији поремећајне динамике адаптивних структура.
Катедра: Ваздухопловство
Истраживање: Опрема и системи ваздухоплова, Нападно навигациони системи, Интелигентни актуатори и сензори, Ваздухопловна регулатива.
Функције: - Председник Управног одбора Алумни Фондације Машинског факултета
- Руководилац Центра за ваздухопловство Машинског факултета,
- Члан Савета Саобраћајног факултета у Универзитета Београду
Асоцијације: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, ДОТС - Друштво одржавалаца техничких система, ICAS - International Council of the Aeronautical Sciences, AIAA - American Institut of Aeronautics and Astronautics , ССМ - Српско друштво за механику, ЈАД - Југословенско аерокосмонаутичко друштво.
Маил адреса: npetrovic@mas.bg.ac.rs

Милорад Радивојевић

Заменик председника Управног одбора

Časlav Mitrović Рођен: 01.10.1958. у Београду.
Генерација: 1977 (дипл.инг - Аерокосмотехника)
Oбразовање: Дипломирани машински инжењер
Радно искуство: ЕНИНГ - Енергетика Инжењеринг.д.о.о.
Функције: - Директор
Асоцијације: - SITA - Serbia International Trade Association
Маил адреса: energetika@ening.co.rs

Проф.др Александар Вег

Časlav Mitrović Рођен: 01.09.1959. у Београду
Генерација: 1977 (дипл.инг - Аерокосмотехника)
Остало
образовање:
- Магистар техничких наука: 1991. Тема:
- Доктор техничких наука: 19.03.1993. Тема: Истраживање нелинеарне мерне карактеристике рама изотропне крутости.
Катедра: Теорија механизама и машина
Истраживање: Механизми, Динамика машина, Вибрације и уравнотежавање, Инжењерска дијагностика, Мехатроника
Функције: - Председник Савета Машинског факултета
- Руководилац института за Теорију механизама и машина
Асоцијације: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, IFToMM, JUToMM
Маил адреса: aveg@mas.bg.ac.rs

Проф.др Милорад Милованчевић

Časlav Mitrović Рођен: 29.09.1958. у Београду
Генерација: 1977. (дипл.инг - Аерокосмотехника)
Остало
образовање:
- Магистар техничких наука:12.1987. Тема: Изопараметарски елемент и њихова примена на прорачун танких цилиндричних љуски.
- Доктор техничких наука: 21.06.1995. Тема: Статичка и динамичка стабилност анизотропних цилиндричних љуски.
Катедра: Отпорност конструкција
Истраживање: Отпорност конструкција, Статички и динамички прорачун чврстоће, Нумеричке анализе применом методе коначних елемената, Проблеми пројектовања и прорачуна понашања савремених честичних био-разградивих композитних материјала.
Функције: - Декан Машинског факултета Универзитета у Београду ( до 2015. године)
Асоцијације: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, ДОТС - Друштво одржавалаца техничких система, ICAS - International Council of the Aeronautical Sciences, AIAA - American Institut of Aeronautics and Astronautics, ССМ - Српско друштво за механику, ЈАД - Југословенско аерокосмонаутичко друштво.
Маил адреса: mmilovancevic@mas.bg.ac.rs

Проф.др Радивоје Митровић

Časlav Mitrović Рођен: 11.03.1957. у Лопару, БиХ
Генерација: 1975 (дипл.инг - Термотехника)
Остало
образовање:
- Магистар техничких наука: 1988. Тема: "Анализа утицаја еластичних деформација и унутрашњег радијалног зазора котрљајног кугличног лежаја на расподелу оптерећења на котрљајна тела и носивост"
- Доктор техничких наука: 1992. Тема: "Истраживања утицаја конструктивних и триболошких параметара кугличног котрљајног лежаја на радну способност при великим учестаностима обртања."
Катедра: Катедра за опште машинске конструкције
Истраживање: Конструкција и испитивања котрљајних и клизних лежаја, конструисања машина. Прописи и стандарди у машинству. Учешће на многобројним пројектима, студијама и експертизама на пољу испитивања улежиштења, реконструкцијама термоенергетских постројења, анализама узрока лома, побољашања и унапређења конструкционог решења редуктора, улежиштења итд.
Функције: - Декан Машинског факултета Универзитета у Београду ( од 2015. Године)
- Државни секретар Министарства Просвете и Науке РС (од 2009. године)
- Руководилац Лабораторије за Испитивање Машинских Елемената и Система (ЛИМЕС), Машински Факултет Универзитета у Београду (од 1.1.2009. године)
- Министар за науку и технологију, 2000-2001
Асоцијације: ЈуДЕКО - Југословенско друштво за машинске елементе и конструкције; ДИВК - Друштво за интегритет и век конструкција; Научно технички савет ОСПП, Брно (Чешка) при СЕВ (Организација произвођача котрљајних лежаја); Комисија за методологију при Савезном заводу за мере и драгоцене метале; Експертски тим Савезне владе за хармонизацију стандарда са Европском унијом из области безбедности машина.
Маил адреса: rmitrovic@mas.bg.ac.rs

Проф.др Жарко Спасић

Časlav Mitrović Рођен: 15.04.1945. у Лесковцу
Генерација: 1966 (дипл.инг - Одсек за производњу - производна група)
Остало
образовање:
- Магистар техничких наука: 1974. Тема:
- Доктор техничких наука: 1981. Тема:"Прилог развоју теорије и примене банки података за производно-технолошке информационе системе"
Катедра: Катедра за производно машинство
Истраживање: ЦИМ - Компутерски интегрисане технологије и системи; Системи база података/знања; Флексибилни технолошки системи; Индустријска информатика и кибернетика; Управљање производњом; Информациони системи; Интелигентни производни системи (Вештачка интелигенција); Интегрално управљање квалитетом производа и услуга (ТQМ); Индустријски и технолошки менаџмент; Комуникациони системи у интегрисаним техмологијама; Универзитетско образовање.
Функције: - Декан Машинског факултета Универзитета у Београду (2000. - 2002. године)
- Проректор Универзитета у Београду (2002. - 2004.)
Асоцијације: - JUPITER - Асоцијација индустрија факултета и института,
- EMUG - European MAP Users Group
- SME - Асоцијације машинских инжењера Америке ( Society of Manufacturing Engineers of America)
- CASA/сме – Група Асоцијације за компјутерске системе и аутоматизацију (CASA - Computer and Autometed Systems Association)
Маил адреса: zspasic@mas.bg.ac.rs

Проф.др Мирољуб Аџић

Časlav Mitrović Рођен: 17.08.1944. у Зајечару
Генерација: 1965 (дипл.инг - Одсек за саобраћајно машинство - моторизацијска група)
Остало
образовање:
- Магистар техничких наука: 1979.
- Доктор техничких наука: 1982.
Катедра: Катедра за технологију материјала
Истраживање: горива, сагоревања, горионици, система за сагоревање, заштита околине, термоелектране, гасне турбине, горивне ћелије, ракетни и клипни мотори, механизми ерозивног горења чврстих ракетних погонских материја, технологија производње и коришћења ултрабрзих микро-термопарова за истраживања зоне горења чврстих погонских материја, развој флексибилног горионика малих снага са перформансама преко граница стања светске технологије у тој области, развој оригиналног горионика високих перформанси и коморе за сагоревање за микро-гасне турбине.
Функције: - Професор Емеритус
Асоцијације: - редовни члан АИНС од 2007. године,
- члан AIAA - American Institut of Aeronautics and Astronautics
- члан Савезне комисије за стандарде из области прераде нафте при Савезном заводу за стандардизацију,
- Председник је Научног одбора Удружења термичара Србије.
Маил адреса: madzic@mas.bg.ac.rs