О Алумни фондацији

Реч директора

проф.др Часлав Митровић

Почетак наставе и образовања на високошколском нивоу у области машинства везује се за 1873. годину, када је на Техничком факултету уведен предмет Механика и наука о машинама. Године 1897. Технички факултет уводи три одсека од којих је један Машинско-технички, а три године касније одсек званично мења назив у Одсек за машинске инжењере. После Другог светског рата Технички факултет се издваја из састава Универзитета у Техничку велику школу, а одсеци се претварају у факултете. Тако настаје данашњи Машински факултет, који поред Општемашинског, Железничко-бродског и Ваздухопловно-моторизацијског одсека, крајем 1946. године, оснива и групу за војно машинство. Године 1954. Машински Факултет се враћа у окриље Универзитета у Београду.

Тако је Машински факултет у Београду најстарија и највећа високошколска и научна установа у Србији у области машинства.

Машински факултет данас, је институција националног значаја и представља основ развоја машинске науке и индустрије у Србији. Врхунско знање из области машинске технике и инжењерства које се стиче студирајући на Машинском факултету чини машинске инжењере техничком елитом Србије.

На факултету тренутно студира укупно више од 3000 студената, а дипломира око 400 годишње. Факултет има близу 400 запослених, од тога око преко 200 у настави.

У оквиру делатности високог образовања, Факултет обавља научноистраживачку, експертско-консултантску и издавачку делатност, а може обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научног и истраживачког рада. Факултет реализује програме образовања током читавог живота, као и друге програме стручног усавршавања ван оквира студијских програма, у складу са Законом и Статутом.

Није занемарљив податак да је МФ у Београду завршило преко 20000 инжењера, преко 1500 магистара и преко 800 доктора техничких наука! Снага која произилази из ових бројева, укључујући постојеће студенте, представља основни мотив развоја Алумни фондације. Како је машинство највећа област технике, то се са великом вероватноћом може рећи да не постоји привредни субјект у Србији, а и шире, који “није имао посла са Машинским факултетом Универзитета у Београду”

Почев од школске 2005/06. године, студије на Машинском факултету изводе се по новим наставним плановима и програмима, осавремењеним и усклађеним са међународним стандардима образовања (Болоњска декларација). Нови модел студија заснован је на систему кредита (ЕСПБ – европски систем преноса бодова). Сви предмети су једносеместрални и има их минимално пет и максимално седам по семестру. Ту су три нивоа студија:

  • Основне академске студије у трајању од три године (6 семестара – 180 ЕСПБ), после којих студент стиче се звање – инжењер машинства трогодишњих студија (B.Sc. – Bachelor of Science).
  • Мастер (дипломске) академске студије, које трају још две године (4 семестра – 120 ЕСПБ), после којих студент стиче звање – дипломирани инжењер машинства (M.Sc. – Master of Science).
  • Докторске студије, за врхунско усмеравање у струци и науци, у трајању од три године (6 семестара – 180 ЕСПБ), после којих се стиче звање – доктор наука – машинско инжењерство (Ph.D. – Doctor of Philosophy (Science)).

Латинска именица alumnus значи “усвојеник, ученик” и потиче од глагола alere "неговати”.

Алумни фондација је академска традиција престижних факултета (универзитета). Студенти који су дипломирали и пријатељи добровољно се удружују ради унапређења квалитета наставе и истраживања на факултету (универзитету) где су диплому и стекли.

Вредност дипломе се директно мери осећањем припадности факултету. Основни циљ Алумни фондације је да кроз акивности помогне унапређењу квалитета наставе и истраживања развојем наставних и истраживачких капацитета и коришћењем интелектуалног потенцијала Машинског факултета. Опремањем новом, модернијом и техничко-технолошки савршенијом лабораторијском опремом Алумни Фонд студентима Машинског факултета омогућава боље услове студирања, бржи развој, усавршавањем и примену знања у пословном окружењу. Тако се подиже ниво образовања младих инжењера што има за последицу подизање квалитета - ранга факултета, а тиме и вредности дипломе.

Овом приликом желим да позовем све које у срцу носе Машински факултет да покажу свету како наш потенцијал, углед и осећај припадности потврдјује чињеницу - да смо елита.

Подигнимо ниво образовања нових генерација на место где и припада, на сам врх.

Покажимо да наше дипломе итекако вреде!

Доц. др Горан Воротовић, дипл.инг.