Како донирати?

Алумни фондација је академска традиција престижних факултета. Студенти који су дипломирали и пријатељи добровољно се удружују ради унапређења квалитета наставе и истраживања на факултету где су диплому и стекли. Добијањем донације првенствено од студената који су дипломирали као и од компанија које користе њихово, на факултету, стечено знање и вештине могу бити побољшани услови рада и студирања младих на факултету чиме ће бити остварена кључну улога факултета у привредном и економском развитку државе Србије.

Машински факултет данас, је институција националног значаја и представља основ развоја машинске науке и индустрије у Србији. Врхунско знање из области машинске технике и инжењерства које се стиче студирајући на Машинском факултету чини машинске инжењере техничком елитом Србије.

Са становишта Закона о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004 и 18/2010 - даље: Закон), порески третман издатака за донаторство и спонзорство у смислу признавања трошкова по том основу за сврхе обрачуна пореза на добит уређен је одредбама члана 15. Закона.

Упоредно истраживање показује да су у пореским законодавствима свих земаља чланица ЕУ предвиђене одређене пореске олакшице за давања у добротворне сврхе.

Донација представља давање помоћи у виду поклона у новцу, предметима или услугама другом правном лицу, без условљавања да се по истом давању изврши било каква врста услуге донатору.

Износ у ком се ови издаци признају као расход, јесте износ до 3,5% од укупног прихода, с тим што се наведени проценат односи збирно на све издатке из члана 15. став 1. Закона.

У складу са наведеним, донаторство односно поклон признаје се донаторима у пореском билансу до 3,5% укупних прихода уколико их донатори чине за законом прописане намене (здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, заштиту човекове средине и спортске намене).

Ови расходи признају се пореском обвезнику независно од тога да ли је давање новчаних средстава за прописане намене извршено непосредно кориснику - примаоцу донације или посредно (преко банке или на неки други начин).

Помоћ може бити, како је већ напоменуто, и у предметима и опреми (нпр. компјутери, школски намештај, спортска опрема, играчке итд.) као и у виду услуга са карактером наведених давања.

За давање донације није неопходан уговор о донацији у писаној форми. Тада, донатор треба одговарајућом документацијом да докаже настале издатке ида постојећу пратећу документацију (нпр. захтев за давање донације, потврда примаоца донације о износу, времену примања и намени добијене донације и сл.) поднесе надлежном пореском органу уз пореску пријаву.

Међутим Алумни фондација Машинског факултета предлаже донаторима да се пре давања донације потпише Уговор којим би се прецизно дефинисала намена донације.

Алумни фондација Машинског факултета се обавезује да донаторима проследи повратну информацију о коришћењу донираних средстава.

Динарске уплате донације према уговору се врши на текући рачун Алумни фондације Машинског факултета:

  • број 160 – 253339 – 54
  • Сврха уплате: донација према уговору
  • модел: 97
  • позив на број: 26-015641

Доц. др Горан Воротовић, дипл.инг.